Cererea nr. CEC-7/9952 a domnului Ion Guzun, candidat independent la funcția de primar al orașului Căușeni și candidat independent la funcția de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, prin care solicită dispunerea renumărării voturilor in circumscripția Căușeni nr. 10/1, precum şi cererea nr. CEC-7/9953 a domnului Andrian Nastas, candidat independent la funcția de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, prin care solicită dispunerea renumărării voturilor pentru funcția de consilier raional în Căușeni, depuse la 9 noiembrie, au fost respinse de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Considerentele Comisiei Electorale Centrale sunt:

Examinând cererile și contestațiile formulate prin prisma cadrului legal, Comisia reține următoarele aspecte de fapt și de drept.

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul electoral, în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, până la confirmarea rezultatelor de către autoritățile abilitate, concurenții electorali/participanții la referendum pot solicita acestor autorități să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de către  […] Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor și al referendumurilor locale, în condițiile capitolului XIII. Renumărarea se efectuează de către aceleași organe electorale, substituindu-se funcționarii electorali vinovați de fraudă. Procedura generală a renumărării se aprobă prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale.

Astfel, se constată că depunătorii au calitatea de subiecți cu dreptul de a le depune.

În conformitate cu art. 95 alin. (10) din Codul electoral cererile privind renumărarea voturilor pot fi depuse în termen de 3 zile de la aducerea la cunoștința publică a rezultatelor preliminare ale votării. Comisia Electorală Centrală  […] dispune renumărarea voturilor dacă încălcările arătate în cerere sunt de natură să influențeze rezultatele alegerilor și, respectiv, distribuirea mandatelor. Se califică întemeiate cererile privind renumărarea voturilor în cazul stabilirii unei diferențe de până la 10% între voturile valabil exprimate pentru concurenții electorali […], precum și în cazul în care datele înscrise sau rectificările efectuate în procesele-verbale de numărare a voturilor pun la îndoială conformitatea și veridicitatea acestora.

Cu referire la termenul de depunere, Comisia Electorală Centrală atestă respectarea acestuia, având în vedere că rezultatele preliminare au fost aduse la cunoștință în data de 6 noiembrie, ora 15:00, iar cererile și contestațiile au fost depuse la  Comisie în perioada 7-9 noiembrie 2023.

Potrivit art. 97 alin. (2) pct. 2 lit. b) în coroborare cu art. 100 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022, cererea privind renumărarea voturilor – în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării la alegerile locale se examinează de către Comisia Electorală Centrală în termen de 3 zile de la depunere.

Raportând prevederile citate și documentele totalizatoare care au fost puse la dispoziția Comisiei de către organele electorale la circumstanțele invocate de către autorii cererilor și contestațiilor, Comisia relevă că acestea în mare parte nu sunt însoțite de probe și dovezi de natură să confirme necesitatea efectuării exercițiului de renumărare a voturilor ori nu influențează rezultatul alegerilor și respectiv distribuirea mandatelor.

Cele invocate de către unii autori au un caracter declarativ și nu permit a se deduce cu celeritate și de a constata anumite abateri și ilegalități ce ar determina organul electoral de a ajunge la concluzia pozitivă și obiectivă de a dispune renumărarea voturilor.

În conținutul proceselor-verbale privind rezultatele votării în acele circumscripții la care se referă autorii cererilor și contestațiilor, Comisia  a observat corectări cauzate de factorul uman, însă rectificările respective nu au un caracter critic care, fiind raportate la alte încălcări, ar duce la constatarea necesității de a dispune renumărarea voturilor.

Mai mult, unele cereri se rezumă doar la formularea unor critici față de procesul de vot și în ansamblu la adresa procesului electoral, reprezentând alegații cu aspect general fără a putea produce nicio dovadă în sprijinul solicitărilor și afirmațiilor, iar probele anexate ca exemple confirmă erori corectate de către organele electorale, însă care, în condițiile Codului electoral și ale actelor normative ale Comisiei, nu afectează rezultatul votării.

Astfel, legiuitorul a stabilit clar în art. 95 alin. (10) din Codul electoral care motive se califică drept întemeiate pentru a satisface cererile de renumărare a voturilor.

Comisia poate dispune renumărarea voturilor într-o secție ori circumscripție în situația în care se constată indubitabil, pe baza probelor administrate, că au fost comise erori sau neconcordanțe vădit ireparabile sau fapte incriminate, al căror efect a dus la influențarea rezultatelor și afectarea procesului de totalizare a voturilor.

Aceasta este importantă pentru a asigura un echilibru între protejarea drepturilor candidaților și prevenirea utilizării abuzive a exercițiului de renumărare a voturilor.

Dispunerea renumărării voturilor fără probe solide ar putea crea un dezechilibru în procesul electoral și ar putea afecta încrederea publicului în sistemul electoral, precum și utilizarea unor resurse financiare nejustificate, fapt pentru care Comisia trebuie să dețină un probatoriu cert că presupusele încălcări au existat și au fost suficient de grave pentru a influența rezultatele alegerilor în respectiva circumscripție.

Suplimentar, admiterea solicitărilor de renumărare fără prezentarea unui probatoriu și indicarea expresă asupra presupuselor încălcări cu trimiterea la norma exactă pune în dificultate organele electorale care urmează să verifice cele invocate și, respectiv, să efectueze această procedură.

Mai mult, admisibilitatea unor astfel de solicitări, respectiv rezultatele renumărărilor sunt în măsură să afecteze drepturile electorale ale altor concurenți electorali, care, în lipsa unor cereri justificate și probe, vor întâmpina dificultăți în prezentarea propriilor argumente și materiale probatorii.

În final, echilibrul între protejarea drepturilor candidaților și prevenirea utilizării abuzive a procedurii de renumărare a voturilor este esențial pentru menținerea corectitudinii și transparenței procesului electoral. Renumărarea voturilor are scopul de a consolida încrederea în procesul electoral și de a proteja drepturile democratice ale alegătorilor și candidaților, oferind o cale legală de soluționare a disputelor referitoare la rezultatele alegerilor, iar Comisia are rolul de a lua decizii imparțiale și obiective în funcție de probele prezentate și existența dreptului lezat.

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 27 lit. s), 32, 95 alin. (10), 97 alin. (2) pct. 2) lit. b) și 100 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: cererile amintite se resping ca neîntemeiate, în partea ce vizează cerința de a dispune renumărarea voturilor.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)